Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Indaba Yoga

Artikel 1: DefinitiesYogapraktijk Indaba Yoga, te Groningen, bij de KvK ingeschreven onder nummer 80114016, (hierna te noemen Indaba Yoga), de gebruikers van deze algemene cursusvoorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon of opdrachtgever (hierna te noemen deelnemer) waarmee Indaba Yoga als docent(en) of organisatie een overeenkomst voor cursusmateriaal/artikelen, wekelijkse lessen, online lessen, online programma’s, cursus, workshop, training of lezing op locatie of online (hierna te noemen: cursus of cursusmateriaal/artikelen) heeft gesloten.

Artikel 2: Aansprakelijkheid met betrekking tot de cursus

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn*haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Indaba Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Indaba Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Indaba Yoga dienen te worden vergoed.


Artikel 3: Aanmelding en betaling

 1. De aanmelding kan zowel via de post, per email of via het contactformulier op de website www.ikhouvanyoga.nl geschieden. Hierna stuurt Indaba Yoga de deelnemer zo snel mogelijk de bevestiging en factuur per mail toe. Met het voltooien van uw aanmelding door de betaling van het cursusgeld verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.
 2. Indaba Yoga is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.
 3. Prijzen zijn in Euro aangegeven, inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.
 5. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Bij aanmelding korter dan 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag geldt geen bedenktijd.
 6. Betaling is per cursus en dient contant of per bank vooruitbetaald te worden voor aanvang van de cursus. Na betaling en/of aanmelding is de inschrijving definitief en wordt er geen restitutie verleend als er wordt afgezien van het verder volgen van de lessen. Korting of restitutie i.v.m. vakanties of door andere redenen van door de deelnemer misgelopen lessen is niet mogelijk. 

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door Indaba Yoga

 1. Indaba Yoga behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of in geval van ziekte van de docent of bij calamiteiten een cursus te annuleren. In dat geval restitueert Indaba Yoga het ontvangen cursusgeld binnen 30 dagen na annulering. Waar mogelijk zal Indaba Yoga een passend alternatief aanbieden. Indien verplaatsing door Indaba Yoga naar een andere datum of het aanbieden van een alternatief niet mogelijk is, volgt restitutie van het betaalde cursusgeld voor de duur van de verhindering. Indaba Yoga is niet aansprakelijk voor eventueel ongemak of schade die voor de cursist hieruit voortvloeit. 
 2. Indaba Yoga behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.
 3. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent, maatregelen opgelegd door de regering en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Indaba Yoga noodzakelijk zijn, heeft Indaba Yoga het recht de cursus te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.
 4. In het geval van overmacht aan de kant van Indaba Yoga, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Indaba Yoga niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Indaba Yoga de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen, of een passend alternatief aanbieden, bijvoorbeeld online lesgeven.
  4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Indaba Yoga zal de deelnemer zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer de deelnemer op deze gewijzigde cursusdata niet in staat is om deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen naar rato teruggestort.
 5. In het geval van annulering door Indaba Yoga krijgt de deelnemer de gelegenheid aan een alternatieve cursus deel te nemen, mits deze gepland staat. In geval er geen alternatieve data zijn gepland, worden de reeds door de deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Indaba Yoga is tot niet meer dan restitutie van door de deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer

 1. Verandering van cursusdata door de deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk overeengekomen. Het omzetten van een cursus of cursusdatum wordt aangemerkt als annulering. Dezelfde voorwaarden gelden voor betaling in 1x of bij betaling in termijnen. Mocht er sprake zijn van restitutie, dan doet Indaba Yoga dit binnen 30 dagen.
 2. Annulering, wijziging en deelname dient altijd schriftelijk (per mail aan info@ikhouvanyoga.nl of per post t.n.v. Louisa Wolffensperger, J.A. Feithstraat 34b, 9725AR Groningen) te gebeuren en dient schriftelijk als ontvangen te zijn bevestigd door Indaba Yoga.
 3. Indien de cursist door omstandigheden, hem*haar betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische grond, niet in staat is de (gehele) cursus te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist.


Artikel 6: Grensoverschrijdend gedrag 

Indaba Yoga behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag, een onwerkbare relatie tussen hen en de docent, of anderszins het normale verloop van de les/cursus/workshop/retraite belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet. Indaba Yoga is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die deelnemers hebben die voortvloeien uit het uitsluiten van de cursus.

Artikel 7: Geheimhouding 

1. De aan Indaba Yoga verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Indaba Yoga, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Indaba Yoga, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Indaba Yoga worden gemeld. 

Artikel 8: Bijzondere bepalingen 

1. Deelnemer verklaart dat de deelnemer tijdens deelname aan een cursus in goede gezondheid verkeert. Anders dient de docent op de hoogte te worden gebracht. De deelnemer verklaart zowel fysiek als mentaal in staat te zijn om fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening behorende bij een cursus is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemer.

Huisregels

1. Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. 

2. Ook het meebrengen van drinken en eten anders dan water is niet toegestaan. 

3. Komt u gedoucht, met schone kleren en zonder parfum op naar de les.

Scroll naar boven